Glogonj je seosko naselje koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva, u Južnobanatskom okrugu Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Republici Srbiji. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Glogonju živi 3012 stanovnika.

Nalazi se u severozapadnom delu grada Pančeva, udaljen je 20 km od Pančeva. Nalazi se na nadmorskoj visini od 75 m na kontaktu aluvijalne ravni reke Tamiš i banatske lesne terase. Spada u grupu pribrežnih potamiških naselja i graniči se sa atarima naselja: Sefkerin, Crepaja, Jabuka i područjem grada Beograda.

Po pitanju reljefa Glogonj se prostire na dve morfološke celine: aluvijalnoj ravni Tamiša i lesnoj terasi. Aluvijalna ravan zauzima najniže delove atara ležeći između leve obale Tamiša i dela banatske lesne terase na nadmorskoj visini od 73 m.

Lesna terasa zauzima najveći deo Glogonja sa nadmorskom visinom 75-79 m. Na području Glogonja konstatuju se znatne količine podzemne vode kao i površinskih tokova, te se Glogonj snabdeva vodom iz tri bunara sa dubine od 96 metara.

Na teritoriji Glogonja Tamiš ima mali pad što je razlog njegovog krivudanja, nastalih okuka i mrtvaja. Njegov visok vodostaj stvara opasnost od čestih poplava. Na području atara Glogonja preovladava u strukturi zemljišta černozem karbonatni, ritske crnice i smonice zaslanjene ili sa zaslanjenim pegama, kao i zaslanjeno tlo solonjec oko Tamiša.