Šećeranski Otpadni Kolektori Kovačica – Debeljača

Na ovoj lokaciji je zabeleženo oko 140 vrsta. Uglavnom su zastupljene vrste tokom migratornogperioda – šljukarice i plovuše.

Značajan broj od ovih vrsta su sa crvene liste ugroženih vrsta.

Na ovoj lokaciji se mogu posmatrati prolećna (april -maj) i jesenja migracija (avgust – oktobar).

Zabeležen je značajan broj retkih vrsta.

Veličina populacija i broja vrsta fluktuira u zavisnosti od antropogenih uticaja i režima rada šećerane.