Ovaj rad će analizirati dosadašnje napore projektnog tima da se ovaj region Banata uključi u nove načine zadovoljavanja turističkih potreba ljudi iz regiona, zemlje i inostranstva. On će, u širokoj lepezi metoda: od teorijskih naznaka o turizmu uopšte i njegovom razvoju i iskustvima drugih, preko geomorfološke i prostorne analize staza u području Projekta, pa sve do idejnih skica mobilijara neophodnog za potpuno uživanje konzumenta turističke ponude, pokušati da oceni kvalitativne efekte ovog Projekta na podizanje nivoa turističke ponude ovog regiona i inicira formiranje novog turističkog proizvoda – EKO TAMIŠ. Cilj nije da se vrednuje pojedinačni kvalitet svake od aktivnosti: pešačenje, biciklizam, vožnja kanuom, sportski ribolov i posmatranje ptica i nije ocena atraktivnosti turističkih potencija referentnih sadržaja u zone Potamišja. Cilj je proceniti kvalitet ukupnih aktivnosti projektnog tima u naporima da svom regionu predstave i promovišu jedan nov turistički proizvod : EKO-TAMIŠ.

Cilj će biti procena mogućnosti ovog regiona da se svojom aktuelnom turističkom ponudom uključi u tokove modernog poimanja korišćenja slobodnog vremena. Takođe će jedan od ciljeva biti prostorna i tehnička analiza planiranih lokacija u zoni Projekta i analiza sa aspekta turističkih potencijala.

Sve procene koje budu iznete u ovom radu biće uvek rađene u svetlu saznanja da je put na realizaciji ovih napora jako dug i da je ovaj Projekat samo jedan od prvih koraka na njemu.

A prvi koraci u nepoznatom pravcu su uvek najteži.