Park Opovo

Na ovoj lokaciji je zbeleženo preko 50 vrsta ptica. Jedno od značajnijih nacionalnih zimovališta sove utine (Asio otus), a zabeleženo je i prvo gnežđenje drozda borovnjaka (Turdus pilaris) u Vojvodini.

Značajan broj od ovih vrsta su sa crvene liste ugroženih vrsta.

Na ovoj lokaciji se ptice mogu posmatrati tokom cele godine / gnezdarice, prolećna i jesenja migracija, zimski gosti.

Zabeležen je značajan broj retkih vrsta.